The Sermon on the Mount as Jesus’s Political Manifesto